Oude paden, nieuwe wegen

Us lânskip is ryk oan wegen en paden: û.o. jaagpaden, tsjerkepaden en binnediken. In oantal âlde paden binne wer op de kaart setten en dêrfan is in nije padekaart útbrocht. Dizze kaart is te besjen op www.oudepadennieuwewegen.nl