Optocht Matinee

Foardat it matinee begûn wie der in optocht fan matineegongers. In MC Donalds restaurant, de Amish, in karre fol hite hûnen, American basebal team, der siet genôch fariaasje yn de merke optocht. Fan de optocht hat Frederik van Dijk in moaie sfear ympresje makke.
De moaiste karre: De Daltons
Moaist ferklaaide groep: De Casinodames