Oprop

As redaksje binne we tige nijsgjirrich wa der op âldjiersdei yn ús fjouwer doarpen oan it oaljekoeken en appelflappen bakken binne. Mei syn allen rûn de fetpanne, as hawwe jim nuvere baksels makke.
Meitsje der in leuke foto fan en mail dy nei de redaksje, en lit ús sa mei genietsje