Oprop help mei de rommelmerk

Op sneon 9 juny organisearje de Trije Doarpen Skoalle en de pjutteklas de rommelmerk. Al in protte âlden en learkreften hawwe harren opjûn om te helpen. Mar wy kinne noch wol mear hannen brûke. Dêrom dizze oprop: Wa wol ús op moandei 4 juny (ophelje en skiftsje) en sneon (ferkeap) helpe?
Opjaan kin by Geeske Smorenburg, tel.nr 602164 as geeskesmorenburg@hotmail.com