Opromming

As de temperatuer bûten omheech giet, komme de ‘lentekriebels’ boppe. De ruten gean iepen, de biezem giet troch it hûs en kasten wurde leech helle. Op it prikboerd is genôch romte om jo oerstallich húsried oan te bieden. Faaks kinne je der noch in oar bliid mei meitsje.