Opromje

It nije jier is al wer in oantal dagen jong. De measte nijjiersresepsjes binne efter ús. No’t eltsenien wer nei skoalle en oan ’t wurk is, kin ek de krystbeam der út en it ôfbaarnde fjoerwurk oan de dyk set wurde foar de jiskeman.