Oppas hulp foar TDS

Eltse dei ite de bern tusken de middei op skoalle. No kinne se op skoalle wol wat help brûke by it iten en dêrnei op de bern passe yn groep 1 en 2 fan 11.30-12.30 oere. De juffen en masters binne dêrom ek op syk nei persoanen dy’t tiid ha en it leuk taliket om har hjirby te helpen. Alle dagen is mooglik mar yn elts gefal op moandei en op freed. Fansels stiet hjir ek in finansjele fergoeding tsjinoer. Liket it jo leuk, as witte jo ien…. as wolle jo earst wat mear witte: nim dan kontakt op mei Janet Veld