Opknappen en ûnderhâld fan de boarterstún yn Friens

De boarterstún fan Friens foldocht nei grut ûnderhâld wer oan alle easken fan de wet. Alle tastellen en bankjes binne ek op ‘e nij ferve. Dus kin der mar wer ommeraak boarte en útrêsten wurde op de Trije Sprong.