Opjefte Keningskeatsen

Welpen, pupillen en skoaljeugd kinne har oant tongersdei 25 april 19:00 oere opjaan by Annie van Dijk 06-22748213. Sponsor fan dizze party is Xelvin!
Jonges/famkes en senioaren, kinne har oant tongersdei 25 april 19:00 oere opjaan by Piet Brouwer 06-15949055 ( graach in appke) Sponsors fan dizze party: Schoonheidssalon Marbelle en Iel en Mear!