Opjefte inkelkampioenskippen

Oer 2 wiken is it safier, de inkelkampioenskippen. Leden kinne harren oant en mei 5 maart opjaan middel tvstanfries@live.nl. Der wurdt fan de opjeftes in spylskema makke. De wedstriden begjinne op 13 maart en de finale is op freed 23 maart.
As der datums binne dat jimme net spylje kinne, dan graach by de opjefte trochjaan. De tennisferiening hopet op in protte dielname.