Ophelje guod rommelmerk

Oare wike sneon 9 juny is der by it sportfjild in grutte rommelmerk. Al jo dûbele guod, te folle fan it selde, frijwilligers helje it graach op en besykje it op sneon 9 juny te ferkeapjen foar de Trije Doarpen Skoalle en de pjutteklas de Earste Wjukslach.
Moandeitejûn 4 juny fanôf 19.00 oere komme se del om alles op te heljen!