Op’e strún by Krekt op Maat

Op 2e peaskedei kinne je lekker op’e strún oan de Tsienzerbuorren 2.
Meubelmakerij Krekt op Maat hat hjir dan iepen hûs. Mar ek harren wenwinkel Krekt Wat is iepen.
Dirk van der Goot fan Tribulet Goud & Hout stiet as gastdielnimer hjir mei syn sieraden op maat.
Parkeren kin hiel maklik oan de paralleldyk oan de Snitserdyk.