Opbringst flesse-aksje

De lege flesse-aksje, en it jild dat se de earste dei ophelle ha, troch Trynke, Margriet, Daam, Jesse en Fedde Tabe hat € 278,70 opsmiten en is oermakke nei giro 555.