Op wei nei…

De kening fan de bisten is útnaaid. Wat der mei it bist bard is, sille we tink ik nea te witten komme. Wat der oan it boerd hingjen bleaun is, is syn fel.