Op weg naar Compostella

It Swin.Swette seizoen set útein. Snein 11 oktober is yn de âlde molkfabryk de foarpremiêre te sjen fan it nije teaterstik fan Klaasje Postma en Hans Man in’t Veld.