Op stap mei Bernekommisje Idaerd

Sneon 11 oktober binne de jongste bern fan Idaerd mei elkoar bernereiske west nei Monkeytown yn Ljouwert. It wie in tige slagge middei.
Geesje Oosterloo hat oanjûn dat se stopje sil mei har frijwilligers wurk by de bernekommisje . Wa wol dit ‘stokje’ fan har oernimme?