Op skoalkamp mei de tas fan juf Janet

Hjoed binne de bern fan groep 7 en 8 foar pear dagen op kamp nei Amelân ta. Op it it plein wie it in hiele drokte mei senuweftige bern en âlders.
Nei’t alles yn’e auto’s siet en elk út wiuwd wie koe foar de oaren de gewoane skoaldei mar begjinne. Mar o jee, dêr stie noch in tas….. Fan wa wie die tas?