Op Simmerkamp

Nynke Boersma is 9 jier en hat foar de earste kear op Simmerkamp fan de Folkshegeskoalle op Skylge west. Se fûn it allegearre super en hienen ek de hiele wike moai waar. It thema fan dizze wike wie piraten. It leukste fan dit kamp fûn Nynke de bûnte jûn mei de disko.
Mar ek it mei syn allen sliepe yn de roefkeseal. Wa komt der oare wike yn simmerkamp??