Op roltsjes

Tongersdei waard der troch de KNSB in inline-skate klinic jûn. Dizze troch iisklub De Eendracht organisearre dei wie ta foarberieding op de skeelertocht fan 4 juni. Oerdei waard der troch de bern fan de Trije Doarpen Skoalle oefene. Jûns koene de folwoeksenen los.