Op paad nei de famylje Mierielja

Spesjaal foar de bern fan groep 1 en 2 wie der juster, op de earste kuierdei, in moaie lytse rûte útsetten mei wat leuks ûnderweis.Troch it spoar fan de fuotstapkes te folgen kamen se yn it doarp fan de mierefamylje Mierielja.
Jûn kin elk fanôf 18.00 oere noch gewoan meirinne oan de kuier trije daagse.