Op glêd iis

It iisbaanbestjoer hat gjin tastemming jûn, mar dêr lûkt dizze swan him neat fan oan. De baan leit der moai by, mar it iis is net dik genôch om op te riden.
Foar it lêste iisbaannijs moatte jim de site de kommende dagen goed yn’e gaten hâlde.