Op en út

Hjoed wiene Janneke de Haan, Peter Sijbenga en Sytse Broersma te gast by Omrop Fryslân yn it radioprogramma Op en Ut. Neist in ynterview oer it stik Oeds fan Fierwei hawwe sy der noch in nûmer ut dit teäterstik spile. Harke nei it radio fragmint ( Om 11.10 min)