Op ‘e Sweef

It útstapke dat de aktiviteiten groep op ‘e Sweef (foar 55+) nei it Skûtsje museum foar freed 22 april yn petto hie giet net troch.
Der binne spitich genôch te min dielnimmers.