Op ‘e swalk

Hjoed wiene de groepen 4 o/m 8 net op skoalle. Alle groepen wiene op paad, allegearre mei oare bestimmingen. Groep 4 wie yn de buurt, sy koene rinnende op paad, de oaren gongen mei auto’s. Moai dat der wer safolle âlders wiene dy’t mei woene, want oars kin dizze bjusterbaarlike tradysje net trochgean.