Op ‘e bank by…

Hoe wurde je de allerbeste fuotballer? Marco van der Ley en Fokke Bergsma waarden ris goed oan de tosk field oer har takomst by SC Heerenveen. Se gongen der efkes goed foar sitten. Sjoch fierder