Op bleate fuotten

Mei dit simmerske waar komme de bleate ûnderdanen wer foar it fuotljocht. Yn simmerskuon en op slippers moatte de fuotten wol ‘simmerproof‘ wêze. Dan is in besite oan pedikuere Tineke Koopmans de júste stap.