Op bleate fuotten oer it bleate fuottenpaad

De bern fan Friens hiene juster in prachtige middei op it bleate fuottenpaad yn de Grinzer Pein. De skuon en sokken giene dizze middei massaal út.
En oan de foto’s te sjen hawwe in tal waskmasines ek al in prachtige dei hân.