Op besite by de bistedokter

Yn in beam yn de tún fan Menno Wiersma sitte al mear as in moanne, twa hoarnsûlen. Steeds deselde twa, op itselde plakje. Fan út hûs hat de bistedokter der in foto fan makke.