Op 2021

Rein, Sido, Fenna, Leo, Robin, Wilma, Joke, Anneke, Tjitske, Frederik, Sietie en Titia fan de ynternetgroep winske jim in jier mei in ferskaat oan nijtsjes, foto’s, filmkes op al ús mediakanalen.
Mar we winskje jim foaral in sûn 2021 ta.