Op 2016

Mei in ‘bruisend watertje’ en in spetterend fjoerwurk koe elk op nijjiersmoarn genietsje fan it nije jier en fan elkoar.
De redaksje winskje jim in lokkich en sûn 2016.