Op 2013

André, Binne, Els, Geeske, Jeltsje, Lutske, Piet, Sietie, Tjeerd en Wilma fan de ynternetgroep Reduzum.com winskje jim in brûzend en nijsgjirrich 2013.