Onder moeders paraplu…

Blommen binne soms krekt minsken. Je moatte se út en troch ferpopkje. Net te waarm om ‘e holle en net te wiet om ‘e fuotten. Foar soksoarte gefallen is in paraplu de útkomst.