Digitaal ûnderwiis

De twadde wike fan thússtúdzje is út ein set. Masters en juffen hawwe foarige wike drok dwaande west mei digitaal skoallemateriaal,en de bern kinne hjir no oan de slach mei har skoalwurk. Alle dagen krije de bern digitaal in deitaak. Der in ‘ruil’-momint op skoalle foar har lêsboeken. Wa net lid is fan Dbieb, der binne harkboeken beskikber op: http://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html