Olé, olé, olé

Je kinne net om it EK fuotbal hinne. De winkels lizze fol mei oranje guod om de feestfreugde te ferheechjen. Ek yn ús doarp breidt de fuotbalkoarts him sa stadichoan út. Hoe komme jim dizze dagen troch?
Stim en fertel it ús