Oh, oh, oh, wat stinkt hier zo??

Hilarysk muzykteater brochten de zeikwijven en kakmadammen juster fanút in toiletwein yn de loads fan Langeberg. Twa goed besochte foarstellings troch trije froulju en in ek al ‘mobile’ toiletjuf. Mei sketskes en ferskes makken se it wel en wee by de iepenbiere toiletten iepenbier.