Ofslutend petear mei Margot Tubben

Margot Tubben is werom út Nepal. Dêr hat se mei glêskeunstner Jan Hooghiemstra dwaande west om in lytsskalich glêsatelier op te setten. Moarn is se yn radieprogramma Lokaal Besjoen om har ferhaal oer dit projekt te dwaan.