Ofskieds toernee Lytse Teake

Teake van der Meer is mei syn ôfskieds toernee dwaande. En Friens en omkriten ha it gelok dat hy ek nei it Lokaeltsje ta komt!
Dit sil plak fine op freedtejûn 6 april. Der binne noch in pear kaarten beskikber. Belje of app mei Clazina van Balen as jo der ek graach by
wêze wolle. Till  nr: 06 – 22493255 OP=OP