Offal lâns de dyk

Alle dagen rinne Gelske Roorda en dochter Tjitske in blok om. It ferwûnderet har alle kearen wer oer wat der allegearre leit. Dêrom nimme se faak in pûde mei om de rommel op te rêden.
Sille we har helpe, en allegear ús eigen troep thús yn grize kontinter smite?!