Oerlis wurkgroepen

It oplossen fan parkearproblemen troch it sykjen en kreëarje fan mooglikheden troch de ferkearsgroep. It aktueel hâlde fan de doarpsside mei nijs út de doarpen troch de ynternetgroep. De nije kultuerplannen fan de KHR18 en SwinSwette. De plannen foar de Tsienzerbuorren en de werynrjochten fan de Headstrjitte. Al wurkgroepen fan doarpsbelang Reduzum komme kommende woansdei by inoar om te praten wat harren dwaande hâldt.