Oerlest hûnepoep

It bart noch hieltyd. Oerlêst fan hûnestront. De hûn kin der neat oan dwaan. Dy moat syn behoefte kwyt. Mar it is de baas dy’t it efkes opromje moat. Dus….

Baas, ik boartsje, ik knuffelje, ik pas op dy,
Mar myn stront opromje is foar dy!!!