Oere noch tiid

It Mingd koar Grou bestiet dit jier 100 jier. Spesjaal foar dit jubileum hat Baukje Wijtsma tekst skreaun foar in oantal jubileumkonserten. Snein 18 novimber komt dit koar yn Reduzum foar in konsert.