Oerbliuwkrêften socht

De skoalle is wer begûn en âlders gean wer oan ’t wurk. Hjirtroch bliuwe in oantal bern tusken de middei op skoalle oer om te iten en boartsjen. In fêst groepke meiwurkers fersoarget dit oerbliuwoerke. Mar by drokte en sykte is der ferlet fan in ekstra pear hannen. Wa wol helpe?