Oer de sleat

Doar ik it wol, as doar ik it net. It wie foar guon bern in hiel weachstik, it ljeppen oan de Legedyk. In inkeling moast it mei in wiet pak bekeapje. Mar úteinlik kamen se, wiet of droech, dochs allegear oan de oare kant fan de sleat.