In Odyssee yn it hert fan Fryslân

Terptéater wie prachtich, Fryslân 2000 in happening, Doch it foar dyn doarp,Tinte feesten! Alles wat mei elkoar kin, doch we meielkoar. En dan is it feest!!! Kulturele Haadstêd, dêr heart Reduzum by tochten ROTO, Doarpsbelang en Swin Swette. Se sochten der in foarsitter by en yn de simmer fan 2014(!!) gongen Jappie, Alle Jan, Sietse, Leo en Piter om ‘e tafel. Multmediaal; toaniel, dûns, muzyk, sang, film alles by elkoar yn in foarstelling , dy ’t yn ‘e simmer fan 2018 opfierd wurdt.