Oeds fan Fierwei nei Idaerd

Freed 10 maart is der jûns de jiergearkomste fan Pleatselik belang Idaerd en Eagum.
Nei ôfrin is Peter Sijbenga  te gast. Hy sil fertelle oer FIER, it mienskipelik projekt fan Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum. Harren multimediale stik, Oeds fan Fierwei, sille se opfiere yn 2018