Oeds en dan?

Yn novimber 2017 is de stichting Theatergroep FIER oprjochte. Mei tank oan OEDS kaam de stifting yn it besit fan ljocht- en lûdmateriaal en fan in tribune. Dit sil yn de takomst beskikber stelt wurde oan de ferienings, ynstellings, ynwenners fan de 4 doarpen fan FIER. Ek sil der ien kear yn de 3 jier wer in “stik” opfiert wurde yn en foar de 4 doarpen. De minsken fan FIER wolle it hjir graach mei jimme oer ha. Goede ideeën of wol je gewoan ris meiprate. Jim binne wolkom op 7 maaie om 20.00 oere,yn kafee bar de Welp,