Odysseus fan Reduzika

Yn it lytse doarpke Reduzika wol men in nije fontein ha. Dêrom moat men soargje Kulturele Haadstêd te wurden. De feestkommisje leaut it wol Mar Oeds (Odysseus) is út oar hout snien…
Mei syn helm kin er yn ‘e takomst sjen…
Hoe komt it mei Oeds, mei syn frou Penelope en syn soan Telemachos?
De Odysseus van Homerus in Reduzum/Friens/Idaerd?