Odysseus fan Reduzika

Yn it lytse doarpke Reduzika wol men in nije fontein ha. Dêrom moat men soargje Kulturele Haadstêd te wurden. De feestkommisje leaut it wol. Mar Oeds (Odysseus) is út oar hout snien… Mei syn helm kin er yn ‘e takomst sjen…
Yn it ramt fan Ljouwert as Kulturele Haadstêd sil de wurkgroep KH18REDUZUM in teatrale foarstelling meitsje oer de betiizjende wrâld fan hjoed en dy sjen litte yn de klassike spegel fan de Odyssee.