Oars meanen

Hokker ynfloed hat it meanen fan gers op’e fegetaasje. Mear as minder faak meanen, it al as net opromje fan it gers hat in soad ynfloed op oare blommen en krûden yn it gersfjild.
Jan Wester, wurkzum yn de grienfoarsjenning, hat foarich simmer foar syn hûs yn Idaerd in proefberm oanlein. Kommende freed- en tiisdei te jûn wol hy belangstellenden hjir útlis oer jaan.