Oars as oars

Dat wie it sjong- en dûnsstik fan groep 7 & 8. In spektakel dêr’t minsken de trienen fan yn ‘e eagen krigen omt it toaniel somtiden oandwaanlik wie. Mar ek in spektakel dêr’t it publyk gauris mei it gat op ‘e stoel siet te draaien. Foto’s